SANDZACKI ODBOR ZA ZASTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
Osmana Djikica 2, p. fah 146, 36300 Novi Pazar, SR Jugoslavija,

tel/fax: 00381 20 29 312

Predsjednik: Safet Bandzovic - Sekretar: Semiha Kacar


Sandzacki odbor za zastitu ljudskih prava i sloboda sa centrom u Novom Pazaru je legalna, nezavisna, nestranacka i nevladina drustvena organizacija osnovana 1991. godine. Glavni cilj i zadatak Sandzackog odbora je razmatranje, zastita licnih i kolektivnih ljudskih prava, pruzanje pravne pomoci, pokretanje inicijative za razmatranje ovih pitanja, davanje preporuka i usmjeravanje pozornosti na istinsko i puno postovanje individualnih i kolektivnih ljudskih prava, zagarantovanih obavezujucim domacim i medjunarodnim aktima.

Sandzacki odbor se bavi sistematskim prikupljanjem, obradom i prezentacijom dokumentacije o krsenju osnovnih sloboda i prava covjeka, krsenju prava nacionalnih manjina na podrucju SRJ, posebno u regionu Sandzaka, kontinuiranim pracenjem stanja ljudskih prava i zastitom od svih oblika njihovog ugrozavanja i diskriminacije, prikupljanjem podataka o ratnim zlocinima i krsenju osnovnih sloboda i prava covjeka u ratu, pomaganjem izbjeglicama i ugrozenim gradjanima u saradnji sa humanitarnim organizacijama.

Sandzacki odbor razmatra sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem i zastitom ljudskih prava i sloboda pojedinaca i kolektiviteta. On ima svoje saradnike u svim gradovima u regionu Sandzaka. Svi clanovi su volonteri, mahom lica sa visom i visokom strucnom spremom. Rad je javan i u funkciji je afirmisanja ljudskih prava i sloboda.

Sandzacki odbor nastoji da pomocu dokumentiranih i analitickih izvjestaja, koji se upucuju sredstvima javnog informisanja, domacim i medjunarodnim organizacijama za zastitu ljudskih prava i sloboda, doprinese dosljednoj i pravicnoj primjeni medjunarodnog i domaceg krivicnog prava prema odgovornima za diskriminisanje gradjana na osnovu vjerske, nacionalne ili politicke pripadnosti; da argumentiranim podacima i svojim izvjestajima neprestano ukazuje drzavnim i kontrolnim organima na dosljednu potrebu postovanja i uzivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, da utvrdjuje cinjenice u vezi krsenja ljudskih prava i sloboda, da doprinosi da zakoni u SRJ budu u skladu sa medjunarodno prihvacenim standardima ljudskih prava i sloboda, da blagovremeno informira i obrazuje javnost o osnovnim pravima i slobodama covjeka i nacinima da se oni pravno zastite.

Sandzacki odbor saradjuje sa brojnim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Finansira se od clanarine i donacija. Objavio je vise knjiga, brosura i informatora.

Sandzacki odbor izdaje casopis za drustvena pitanja "Libertas".PUBLIKACIJE