Povratak
na naslovnu
stranu

 

 

 

 

(Psihoanalitički diskurs)

Istina subjekta koju psihoanaliza raskriva, koju formuliše, stavlja u pitanje svako mišljenje kojemu je mera čovek. Jer, da bi čovek bio mera svih stvari valjalo bi i da sebi bude mera, da je moguć kao mera, kao nepromenljiva, da uopšte ima neku meru. Psihoanaliza je posum­njala u mogućnost stamenosti te mere i time prinudila Lakana da se pita o njenom (psihoanalize) humanizmu. Razumljivo je, onda, što je objekt psi­ho­analize postalo biće koje izmiče nauci, o kojemu humani­stičke nauke ne mogu ništa da kažu, o kojemu i psihoanaliza jedva da nešto određeno može reći. Ona, kao is­kustvo, uspeva tek da naznači "čas bekstva" (point de fuite) tog bića, te da utvrdi da ono sebe nalazi u trenutku ostvarenja. Ovaj trenutak je, doduše, produžen, prosto zato što je subjekt ekscentri­ran; uvek mu stoga predstoji mogućnost ostvarenja.

Zahvaljujući stalnom sabiranju u sebe, stal­nom počinjanju u dijalektici nagona smrti, psiho­analiza je stekla pravo da se bavi problemom bića i čak da naznači vlastitu ontologi­ju. Psihoanaliza time nije, ipak, prešla u metafi­zički zabran. Jeste stekla pravo na njega. Onemo­gućivši dog­ma­ti­zaciju svoga uma i umne predstave bića, stekla je pravo i da metafiziku misli kao vlastiti objekt, da je dekonstruiše. Psihoanali­tički um ima u sebi nešto od sposobnosti seksa da svoju razornost potčini dijalektici istog, koju je mišljenje, evropsko, mahom zaobi­lazilo. Nije ni bilo svesno svojih (ontoloških) korena u nagonu smrti. Froj­dovo otkriće nagona smrti i njegovog rada najpre je učinilo smisle­nim govor o ontološkom manjku, a potom omogućilo da se biće nađe u času kada iščezava.

(Tekst s klapne)

 

Ka delima Ka podacima o recepciji