Poslovni Programi

Izrada poslovnih programa
Izrađujem programe za Windows operativni sistem primenom savremenih programskih jezika prema Vašim potrebama i zahtevima.

Robno Knjigovodstvo
Program za robno knjigovodstvo. Program omogućava praćenje ulaza i izlaza robe, prikaz trenutnog stanja u magacinu, izdavanje faktura i profaktura, adresar poslovnih partnera.

Robno knjigovodstvo

Finansijsko Knjigovodstvo
Softver za finansijsko knjigovodstvo. Softver sadrži listu konta, unos i štampu naloga za knjiženje, omogućava štampu dnevnika knjiženja, promene stanja na kontima i bruto bilansa.


Finansijsko knjigovodstvo

Plate
Softver omogućava obračun mesečnih plata ili akontacija. Izrađeni su izveštaji za prikaz obračuna poreza na zarade, obračun poreza na doprinose i rekapitulacije poreza i doprinosa.

Agro
Poslovni program za potrebe poljoprivredne zadruge. U okviru ovog programa su realizovani sledeći moduli: evidencija kooperanata, evidencija poslovnih partnera, evidencija kultura, evidencija robe, praćenje otkupa kultura, praćenje izdavanja i prometa robe u magacinima, fakture, aneks ugovori, ugovori o proizvodnji i isporuci, baze podataka su međusobno povezani a informacije se dobijaju preko tridesetak različitih štampanih izveštaja na osnovu traženih kriterijuma.

Foto
Program za fotografski studio. Program sadrži adresar sa klijenatima, evidenciju usluga, praćenje prometa usluga, prikaz dnevnog prometa ili prometa u određenom vremenskom periodu. Program omogućava štampanje kartona klijenta.

SCADA
Softver za upravljanje i akviziciju podataka.

Izrada SCADA upotrebom OOP, izrada softvera za nadzor i upravljanje industrijskim sistemima (SCADA) primenom objektno orijentisanih programski jezika.

SmartSCADA, softverski alat koji omogućava izradu sistema za nadzor i upravljanje industrijskim sistemima.


      Velibor Ilic

Neuronske mreže, šta su neuronske mreže i gde se mogu primeniti? Model veštačkog neurona, model neuronske mreže.

ANN, softver koji omogućava kreiranje i obučavanje neuronskih mreža.

NeuroVCL komponente, komponente koje omogućavaju jednostavnu primenu neuronskih mreža.

Force learn algorithm, modifikovan postupak za obučavanje neuronskih mreža.

Softverski agenti, softverski sistemi izrađeni na bazi tehnologije agenata, klasifikaciji agenata prema funkciji i primeni, poređenje sa objektno orijentisanim programiranjem.

Evolutivni Neuro Agenti, softver koji simulira evolutivno obučavanje agenata koji se kreću unutar lavirinta i izvršavaju postavljene ciljeve.

OCR - prepoznavanje ćiriličnih slova, problemi koji se mogu javiti prilikom izrade softvera za prepoznavanje slova, neka od rešenja koja se mogu primeniti kako bi se prevazišli takvi problemi, primene neuronskih mreža u prepoznavanju slova.

OCR - Softver za prepoznavanje ćiriličnog teksta, softver koji omogućava za prepoznavanje ćiriličnih slova.


Biografija, poslovna biografija, radno iskustvo, obrazovanje, operativni sistemi, programski jezici, baze podataka, tehnologije, softver