FOTOGRAFIJE
Pčele na cvetu
Pčele u prirodi
Pčele u raznim staništima

OBJAVLJENI RADOVI
Pčele u okolini Bora
Pčele u prirodi

OBJAVLJENI ČLANCI
Nukleus
Obeležavanje matica

Voskov moljac

Petar I. Prokopovič

Mravi i pčele

Sestre se međusobno ubijaju

AKTUELNO
Zaštita pčela

Povratak povratak

NAŠA EKOLOŠKA ISTINA '95. HOTEL "JEZERO", Borsko jezero

DIVLJE NASTANJENE PČELE - BIOINDIKATORI STANJA ŽIVOTNE SREDINE

I. Brndušić, l) T. Marjanović 2)
l) Pčelarsko društvo "Albina " - Bor,

2)RTB - TIR, Bor

REZIME

Pojava divlje nastanjenih pčela u okolini Bora primećena je pre sedam godina. Praćenju ove pojave pristupljeno je pre dve godine i da sada je registrovano 79 društava divlje nastanjenih pčela u šupljinama drveća, dimnjacima kuća, mostu, šupljinama stena i sl.

U radu je dat opis nekih abiotičkih, biotičkih i antropogenih faktora koji utiču na ovako naseljene pčele. Rad sadrži pregled nivoa zagađenosti borskog područja čiji je uzrok eksploatacija i prerada ruda bakra. Prikazani su i rezultati analiza meda i upoređeni sa sličnim rezultatima iz zemlje i sveta.

Da li su i u kojoj meri pčele indikatori zagađenosti životne sredine? Odgovor na ovo pitanje mogu dati još detaljnija izučavanja divlje nastanjenih pčela, prvenstveno na reprezentativnim njihovim staništima.

UVOD

Početkom osamdesetih godina u Boru je eksploatisana i prerađivana ruda bakra sa povećanim sadržajem arsena. Koncentracija arsena u atmosferi borskog područja kretala se od 1,9 - 3,69 mg / m3 vazduha. 1) Istraživanja su pokazala da su ovakve koncentracije bile uzrok masovnog uginuća pčela.2)

Prestanak eksploatacije ovog rudnog tela uslovilo je smanjenje koncentracija arsena u životnoj sredini. U leto 1989. godine primećeno je naseljavanje pčela u mostu na putu Bor-Zaječar, na izlazu iz Bora. Informacije o divlje nastanjenim pčelama bile su sve češće te se, u poslednje dve godine, pristupilo sistematskom istraživanju ove pojave.

METODE I REZULTATI RADA

Samostalnom životu pčela u prirodi, do sada, nije posvećena odgovarajuća pažnja niti postoje rezultati o naučno-stručnom izučavanju ove pojave.

Evidentiranje divlje nastanjenih pčela otpočelo je po prijavama pčelara i meštana iz okoline Bora. Svako društvo je evidentirano na posebnom kartonu sa osnovnim podacima o njemu i njegovom staništu, a takođe i o zdravstvenom stanju pčela, o čemu postoji odgovarajući foto i video dokumentacioni materijal.

Do sada je evidentirano 79 društava divlje nastanjenih pčela, mada je bio znatno veći broj prijava.

Geomorfološki oblici reljefa su važan ekološki faktor. Nadmorska visina staništa na kojima su pčele evidentirane kreće se od 250 do 500 m. Pravac pružanja brda u okolini Bora je sever – jug, a društva divlje nastanjenih pčela najčešće su nalažena na istočnim (39 društava) i zapadnim stranama brda (30 društava) što je prikazano u tabeli 1. i grafikonima 1. i 2.

U okolini Bora preovlađuju pašnjačko-livadski i šumski ekosistemi kao i zemljište zasejano poljoprivrednim kulturama.

Najčešća staništa divlje nastanjenih pčela su u proređenim šumama ili na njihovim ivicama (49 društava) i pašnjaci (14 društava). Pčele su nalažene i u starim zgradama urbanih naselja u blizini bagremovih šuma (tabela 2. i grafici 3. i 4.)

Pčele se najčešće nastanjuju u šupljinama stabala starog drveća (70 društava) a interesantna je pojava njihovog nastanjivanja u dimnjacima koji se ne koriste u toku leta ili u dužem vremenskom periodu (tabela 3., grafici 5. i 6.)

Prema merenjima Instituta za bakar koncentracije sumpordioksida, taložnih materija i lebdeće prašine u poslednje dve godine su niže no početkom osamdesetih godina. Povećane su samo u Brestovačkoj banji čemu je uzrok novoizgrađeno gradsko naselje. Za potrebe grejanja izgrađena je kotlarnica ili se koriste individualna ložišta te je nivo zagađenosti vazduha povećan u grejnoj sezoni.

Koncentracije arsena su višestruko smanjene što je od izuzetnog značaja za život pčela.

U tabeli 4. prikazani su neki pokazatelji nivoa zagađenosti vazduha borskog područja i to kao prosečne vrednosti za posmatrani period, a na osnovu rezultata dnevnih i mesečnih merenja.3)

Tabela 4: Emisija sumpordioksida, lebdeće prašine, arsena i taloženih materija u vazduhu borskog područja za periode 1979. - 1982. i 1992. - 1994. god.PERIOD
LOKACIJA

SO
BOR

INSTITUT

ELEKTRO ISTOK


BRESTOVAČKA
BANJA


JEZERO

GORNJANE

ZLOT
SASTAV VAZDUHA
1979 SO2  (µg/m3 )

173

89

323

16

84

-

-

PRAŠINA
(µ g/m3)
  -

828

354

112

257

-

-

- ARSEN (ng/m3)

1900 - 3600

30

60

-

1500

1982 TAL.MATERIJE
(mg/m2/dan)

359

120

323

72

84

-

-

1992 SO2 (µg/m3)

162

68

145

41

88

-

-

PRAŠINA
(µg/m3)

731

539

642

111

104

-

-

- ARSEN (ng/m3)

90

25

122

64

43

7

0

1994 TAL.MATERIJE
(mg/m2/dan)

270

147

162

103

115

-

-

Sistematska ispitivanja meda na sadržaj pojedinih, za čoveka, štetnih materija i teških metala u našoj zemlji gotovo da se i ne obavljaju. Za potrebe ovih istraživanja med je sakupljen u okolini Bora, a radi upoređenja uzet je od pčelara iz Osanice (Žagubica), Metriša (Negotin) i Gamzigrada. Rezultati analiza dati su u tabeli 5. i upoređeni sa rezultatima istraživanja iz 1986. godine u Jugoslaviji 4), kao i sa rezultatima istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama (Viskonsin) 5).

Količine ovih materija u medu iz okoline Bora su u granicama koje su propisane našim pravilnicima o kvalitetu meda i životnih namirnica, osim jednog uzorka iz Tande, u kome je količina cinka bila iznad dozvoljenih vrednosti. Obilaskom je utvrđeno da se taj med neadekvatno čuva, u pocinkovanoj ambalaži. Upoređenjem sa domaćim i stranim istraživanjima može se zaključiti da su sadržaji bakra, sumpora, arsena, cinka, nikla, kadmijuma i olova uglavnom niži u medovima sa područja Bora.

Tabela 5. Rezultati analiza meda

 

Cu

Pb

Cd

Ni

As

Fe

S

Zn

BREZONIK

0,13

<0,1

<0,02

0,10

<0,05

0,20

10,8

0,52

TANDA

0,14

<0,1

<0,02

0,74

<0,05

4,00

18,5

3,5

BRESTOVAC

0,13

<0,1

<0,02

0,23

<0,05

0,30

8,3

0,38

SLATINA

0,35

<0,1

<0,02

0,26

<0,05

0,79

14,0

1,8

OSANICA

0,24

<0,1

<0,02

0,18

<0,05

1,14

18,2

1,5

METRIŠ

0,17

<0,1

<0,02

0,24

<0,05

0,40

14,9

0,38

GAMZIGRAD

0,08

<0,1

<0,02

0,44

<0,05

0,40

8,8

0,73

SAD 5)

0,29

-

-

0,29

-

2,40

58

-

JUGOSLAVIJA 4)

0,25

0,37

0,06

-

-

4,72

-

-

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Smanjenjem emisije arsena iz topioničkih agregata uklonjen je jedan izuzetno važan antropogeni ekološki faktor koji je dovodio do ograničenja uslova za život pčela ili do njihovog masovnog uginuća. O tome rečito govore i podaci o sve većem broju divlje nastanjenih pčela, kao i dugogodišnjem opstanku njihovih društava u prirodnim staništima bez pomoći čoveka.

Pčele se najčešće nastanjuju u šupljinama stabala šumskih i livadskih ekosistema. Nalaze se i u naseljima u blizini kojih su zasadi bagrema ili pašnjaci.

Sumpordioksid u visokim koncentracijama ne utiče direktno na pčele, ali oštećenjem flore smanjuje se i mogućnost njihovog opstanka. On ima i pozitivno dejstvo zbog fungicidnog dejstva. U staništima divlje nastanjenih pčela nije pronađeno oboljenje "krečno leglo", opasno i veoma ćesto oboljenje pčelinjih društava.

Započeta istraživanja treba nastaviti da bi se utvrdilo u kojoj meri pčele mogu biti bioindikatori stanja životne sredine. Ista treba proširiti i sa sledećim ispitivanjima:

  • sadržaja arsena i teških metala na cvetnom prahu medonosnih biljaka, - kvaliteta voda prirodnih izvora,
  • sadržaja arsena i teških metala u medu, polenu i propolisu,
  • praćenja života pčela u divlje nastanjenim staništima koja su reprezentativna, Divlje nastanjene pčele i njihova staništa zaslužuju institucionalnu zaštitu.

EKSPOZICIJA STANIŠTA

STRANA SVETA

SEVER

ISTOK

JUG

ZAPAD

BROJ DRUŠTAVA

11

35

3

30

PR0CENAT

14

44

4

38

wpe1.jpg (10397 bytes)

wpe3.jpg (12762 bytes)

 

STANIŠTA

STANIŠTA

ŠUMA

POLJA

NASELJA

BROJ DRUŠTAVA

49

14

16

PROCENAT

62

17,7

20,3

wpe4.jpg (9457 bytes)

wpe7.jpg (11885 bytes)

 

STANIŠTE

STANIŠTE

ŠUPLJINA U DRVETU

DIMNJAK

OSTALO

BROJ DRUŠTAVA

70

4

5

PROCENAT

88,6

5,1

6,3

wpe8.jpg (10265 bytes)

wpe9.jpg (11822 bytes)

 

LITERATURA

1. Milošević, N. (1986): Emisija štetnih materija u komunalnoj sredini grada Bora, II simpozijum o zaštiti zdravlja radnika RTB Bor, Zbornik radova, str. 5-10, Bor.

2. Terzić, Lj., Terzić, V., (1989): Aerozagađivanje sa arsenom iz metalurških i topioničarskih postrojenja kao stalni uzorak uginuća medonosnih pčela, Čovek i životna sredina, br. 4-5/89, str. 84-87, Beograd.

3. Milošević, N. i saradnici (1993-1994) Mesečni i godišnji izveštaji o kontroli zagađenosti vazduha u Boru za 1992., 1993., 1994. godinu, Institut za bakar Bor.

4. Šovljanski, R. (1990): Kvalitet meda i zdravstvena ispravnost, Pčelar, br. 3/90, str. 81-06, Beograd.

5. Kulinčević, J. (1989): Minerali u medu, Pčelar, Beograd.

6. Pravilnik o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda i metodama za kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda, Sl. list SFRJ, 4/85., Beograd.

7. Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika mikotoksina koji se mogu nalaziti u životnim namirnicama, Sl. list SFRJ, br. 59/83, Beograd.

8. Brndušić, I. (1994): Pčele nastanjene divlje u okolini Bora, Zbornik saopštenja II naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine "Naša ekološka istina", str. 145-146, Borsko jezero.